Ostróda, dnia 15 października 2014r.
Nasz znak: RGP.6220.14.2014
 
 
Obwieszczenie
 
  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że na wniosek Pana Przemysława Matysiak działającego z pełnomocnictwa Eurocash S.A ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, dnia 15 października 2014r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią socjalno-administracyjną, wiaty magazynowej, maszynowni, budynku trafostacji, zbiornika ppoż., przepompowni ppoż., przepompowni wód deszczowych, przepompowni kanalizacji sanitarnej, zbiornika retencyjnego, dróg wewnętrznych, parkingów, placów manewrowych, dwóch wjazdów oraz infrastruktury technicznej wraz z przyłączami w Tyrowie, gmina Ostróda na działkach nr 135, 136/1, 136/2, 137, 98, 190.
 
  Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 15.10.2014r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka
 
 

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.10.2014, ostatnia aktualizacja: 15.10.2014, odsłon: 1 446


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229582
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości