Nasz znak : RGP-7624/22/2010                                  Ostróda, dnia  15 grudnia 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

                                                   

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Wójta Gminy Ostróda zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. 14-100 Ostróda ul. Stępowskiego 10 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Uzupełnieniu infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno „ na działkach nr 143/2, 143/3, 75/16, 75/15, 75/12, 119/3, 66/8, 66/10 położonych w obrębie Rudno, gmina Ostróda.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315 ( od pn. - do pt. w godz 730 - 1530), w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.12.2010, ostatnia aktualizacja: 17.12.2010, odsłon: 1 377


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229386
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości