Nasz znak : RGP.7220.4.2011.                        Ostróda, dnia 16 czerwca 2011 r.

 

OBWIESZCZENIE

                                                   

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójta Gminy Ostróda zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „AUTO COMPLEX” Janusz Sieradzki z siedzibą: 14 - 100 Ostróda, Kajkowo, ul. Henrykowska 5 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów, przewidzianego do realizacji na działce nr 126, położonej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315( od pn. - do pt. w godz. 730 - 1530 ) w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.06.2011, ostatnia aktualizacja: 21.06.2011, odsłon: 1 434


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526792
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości