Nasz znak : RGP.6220.4.2012                                Ostróda, dnia  25 czerwca 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

                                                    

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójta Gminy Ostróda zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Łukasza Wolfa  zam. Samborowo postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na   budowie fermy indyków na działce nr 457 położonej w miejscowości  Samborowo, gmina Ostróda.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315 ( od pn. - do  pt. w godz. 730 - 1530 ),  w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.07.2012, ostatnia aktualizacja: 02.07.2012, odsłon: 1 018


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957707
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości