Nasz znak: RGP-7624/14/2010

Ostróda, dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 3 stawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o sprostowaniu z urzędu decyzji z dnia 31 marca 2011 r. znak : RGP-7624/14/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tyrowie„ użytego sformułowania zapisu w pkt. II decyzji cyt. „ W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska „ litera j) o treści „ obiekty oczyszczalni powinny być zrealizowane jako szczelne i zamknięte „, anuluje się wyrażenie cyt.„ i zamknięte,, a zapis w pkt. II litera j) otrzymuje brzmienie„ obiekty oczyszczalni powinny być zrealizowane jako szczelne„.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.04.2011, ostatnia aktualizacja: 29.04.2011, odsłon: 1 279


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563786
odsłon strony

Aktualnie mamy
53 gości