Nasz znak: RGP.6220.07.2012

Ostróda, dnia 3 stycznia 2013 r.

 

Obwieszczenie

 

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) oraz działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach organ zebrał już wystarczające dowody dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda - Brzydowo w miejscowości Ornowo„ ,gmina Ostróda.

 

Z aktami sprawy w tym z raportem oddziaływania na środowisko i wydanymi postanowieniami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315 z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań w terminie dwudziestu jeden dni od daty ukazania się obwieszczenia. Niezwłocznie po tym terminie zostanie wydana decyzja rozstrzygająca.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.01.2013, ostatnia aktualizacja: 07.01.2013, odsłon: 1 192


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085716
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości