Nasz znak: RGP.6733.33.2014                        
Ostróda, 16 grudnia 2014 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 16 grudnia 2014 r. na wniosek firmy ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa występuje Pan Tadeusz Minkowski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „ELTEM” Tadeusz Minkowski z siedzibą 14 - 202 Iława, ul. Wojska Polskiego 22C/14
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działce nr 639/7, obręb geodezyjny Samborowo, gmina Ostróda W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 16.12.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

 

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.12.2014, ostatnia aktualizacja: 17.12.2014, odsłon: 1 152


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085681
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości