Ostróda, dnia 13 maja 2014r.
Nasz znak: RGP.6220.10.2014
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.),zawiadamiam
 
o wszczęciu, na wniosek Energa Invest SA postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Pancerzyn” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które zlokalizowane będzie w większości na terenie gminy Ostróda, obręb Durąg i Pancerzyn, oraz w części na terenie gminy Grunwald, obręb Domkowo.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) planowane w ramach przedsięwzięcia są:
-Instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 3 o całkowitej wysokości nie niższej niż 30m (§3 ust. 1 pkt 6) - stacja elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, inna niż wymieniona w §2 ust. 1 pkt 6 (§3 ust. 1 pkt 7), należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w pobliżu planowanej inwestycji.
 
Dokumentacja sprawy dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w pokoju 308 w godz. od 730 do 1530.
W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pancerzyn oraz przesłane do Urzędu Gminy Grunwald.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 13.05.2014r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.05.2014, ostatnia aktualizacja: 13.05.2014, odsłon: 1 186


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085538
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości