Nasz znak : RGP-7624/17/2010                                 Ostróda, dnia  20 września 2010 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostróda

 

Na podstawie art. 49,  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 33 ust. 1

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora w ocenach oddziaływania

na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 )

zawiadamia się  że na wniosek Firmy WARMECH Sp. J. T. Jaworski, G. Łupaczewska  w Tyrowie 101d,

14-100 Ostróda  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

„ zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek produkcyjny

z przewidzianą produkcją wyrobów stalowych z gotowych kształtowników stalowych

z wykorzystaniem procesów spawania, wraz z rozbudową o część socjalną i przebudową”

przewidzianej do realizacji na działce nr 298/7, położonej w miejscowości  Tyrowo, gmina

Ostróda.

 

W związku z powyższym informuję :

1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby sporządzenia

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.

2. Wystąpienie o opinie w sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 64

ust. 2  oraz  art. 106 k.p.a.

3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Gospodarki Gruntami

i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315

w godz. od 730 do 1530.

4.  W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia

lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

     

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw  Marek  Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Magda kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.09.2010, ostatnia aktualizacja: 27.09.2010, odsłon: 1 343


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229359
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości