Ostróda, 2012-04-18

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda w sprawie odstąpienia od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

      Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. / informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostróda na lata 2011 - 2032”, zwanego dalej Programem.

      Zgodnie z art. 48 ust. 1 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu.

      Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraził zgodę na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu - pismo znak: ZNS.9082.2.19.2012.KM.

      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie uznał za zasadne uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu - pismo znak: WOOŚ.410.39.2012.MT .


Program jest zgodny z założeniami zamieszczonymi w „Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”

      Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

      Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Ostróda na lata 2011 - 2032” umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie internetowej BIP Gminy Ostróda.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.04.2012, ostatnia aktualizacja: 22.04.2012, odsłon: 1 644


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100298
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości