Nasz znak : RGP-7624/1/2010                              Ostróda, dnia  2  lutego 2010 r.

 

 

 

 

                                      OBWIESZCZENIE

                                                Wójta  Gminy Ostróda

 

                      Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (  Dz. U. Nr 199,

poz. 1227 ),

podaję  do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania oraz o przy-

stąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

pn. „ Budowa 10 szt. stawów pstrągowych  i stawu  ziemnego o pow. 2400 m2  , przewidzianych do realizacji na działce nr 135/1 położonej w miejscowości  Wirwajdy , gmina Ostróda „ .

          Organem właściwym do wydawania powołanej decyzji jest Wójt Gminy Ostróda.

Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiocie wydania powołanej

decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie i Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Olsztynie.

           Zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków oraz zapoznania

się z niezbędną  dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy

Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,  pok. nr 315  ( od pn. - pt.  w godz. 730 - 1530 ).  

Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Zgodnie z art. 34 uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( adres e-mail  urzad @gminaostroda.pl ) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-

nicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie  elektro-

nicznym  ( Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. ).

Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię /nazwę i adres wnioskodawcy, przed-

miot wniosku i uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ostróda.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty

tj. zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń

Sołectwa Wirwajdy, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda

www.ugostroda.24pl.                       

 

 

 

                                                                                             Wójt Gminy Ostróda

                                                                                           Gustaw  Marek  Brzezin

 

 

Sporz. G.Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.02.2010, ostatnia aktualizacja: 05.02.2010, odsłon: 1 321


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209877
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości