Nasz znak : RGP-7624/5/2010                                 Ostróda, dnia 22 lutego 2010 r.

                                                                                                             

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  realizowanego na terenie gminy Ostróda na działce nr 352 położonej w miejscowości Lubajny, polegającego  na wykonaniu stawu wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 Uwagi i wnioski należy kierować na w/w adres Urzędu Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji dn. 17.03.2010 r.

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.03.2010, ostatnia aktualizacja: 17.03.2010, odsłon: 1 439


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229432
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości