Nasz znak : RGP-7624/21/2010                               Ostróda, dnia 3 czerwca 2011 r.

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ostróda

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa Biogazowni Rolniczej „, przewidziana do realizacji na działce nr 3/13 położonej w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda „

 Organem właściwym do wydawania powołanej decyzji jest Wójt Gminy Ostróda. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiocie wydania powołanej decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

 

Zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,pok. nr 315 ( od pn. - do  pt.  w godz. 730 - 1530 ). Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. Zgodnie z art. 34 uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( adres e-mail  rggip  @gminaostroda.pl ) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. ).

 

Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię /nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ostróda.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty tj. zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Smykówko oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.06.2011, ostatnia aktualizacja: 06.06.2011, odsłon: 1 389


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235978
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości