OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2016 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie gminy Ostróda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.06.2018 r. do 18.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w godz. od 730 do 15 30.
 
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda o godz. 1000.
 
     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Ostróda.
 
     Uwagi mogą być wnoszone:
 
  - w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Ostródy, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda,
 
  - za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ,
 
  - w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Ostródy, pok. 314, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.08.2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 15.06.2018
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.06.2018, ostatnia aktualizacja: 18.06.2018, odsłon: 536


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16071033
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości