Nasz znak : RGP-7624/12/2007                                            Ostróda, dnia  8 kwietnia 2008 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm. ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda

 

zawiadamia

 

że dnia 7 kwietnia 2008 r. na wniosek Pana Jana Brzozowskiego - Kierownika Referatu Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Ostróda, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda, występującego w imieniu Gminy Ostróda, wydane zostało postanowienie o odstąpieniu od raportu oddziaływania na środowisko znak:

RGP-7624/12/2007 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Żurejny i Kątno, gmina Ostróda.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 15.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.04.2008, ostatnia aktualizacja: 14.04.2008, odsłon: 1 646


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544769
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości