Nasz  znak: RGP-7624/6/2009                                Ostróda, dnia 7 stycznia 2010 r.

 

Obwieszczenie

               

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227)oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 31 grudnia 2009 r. na wniosek Pana Grzegorza Walczaka wydana została decyzja znak: RGP-7624/6/2009 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/3, 135/1, 1/5, 1/6 i 1/7 położonych w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.

          

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.01.2010, ostatnia aktualizacja: 08.01.2010, odsłon: 1 348


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209760
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości