Nasz znak: RGP.6733.26.2014                            Ostróda, 24 września 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni ulicy Zatorze w miejscowości Samborowo, tj. zmiana nawierzchni na bitumiczną, budowa chodnika oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na części działki nr 516, położonej w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
 
  W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
  Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.09.2014r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 25.09.2014, ostatnia aktualizacja: 25.09.2014, odsłon: 1 105


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235985
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości