Nasz znak: RGP.6733.31.2014                  Ostróda, 30 października 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek (uzupełniony dnia 29 października 2014 r.) Pana Andrzeja Miklin reprezentującego firmę DOMOST Sp. z o.o. z siedzibą 07-320 Małkinia, ul. Kolejowa 30 działającego z pełnomocnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie, 10 – 083 Olsztyn, Al. Warszawska 89 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu przez kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki, przewidzianej do realizacji na działkach nr 347, 348, 143/13 oraz dz. 197/7 położonych w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 31.10.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.10.2014, ostatnia aktualizacja: 31.10.2014, odsłon: 1 309


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544632
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości