Nasz znak: RGP.6733.28.2014                               Ostróda, 27 października 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pana Leszka Śmieszalskiego, 10 – 608 Olsztyn, ul. Gdyńska 21 działającego z pełnomocnictwa P4 Sp. z o.o. 02 – 677 Warszawa, ul. Taśmowa 7 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, przewidzianej do realizacji na działce nr 352/3, położonej w obrębie geodezyjnym Międzylesie, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 28.10.2014r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska
 
 
 

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.10.2014, ostatnia aktualizacja: 28.10.2014, odsłon: 1 190


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085739
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości