Ostróda, dnia 15 lipca 2014 r.

Nasz znak: RGP.6733.21.2014                                                    

OBWIESZCZENIE

      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pana Marka Dziekońskiego reprezentującego firmę Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Marek Dziekoński z siedzibą 14 – 100 Ostróda, Lubajny 62 działającego z pełnomocnictwa ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV oraz złącza pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 30/34 i 26/7 położonych w obrębie Górka, gmina Ostróda.

      W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. 315 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

      Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Sporządził/a: Kamila Lewandowska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.07.2014, ostatnia aktualizacja: 16.07.2014, odsłon: 1 239


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085496
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości