Ostróda, dnia 11 lipca 2014 r.

Nasz znak: RGP.6733.22.2014

                                                          

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Firmy Terra Baltic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 58, 78 – 200 Białogard, reprezentowanej przez Panią Lucynę Garbiak występującej z upoważnienia inwestora, tj. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 42A, 10 – 409 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr 310/45, 310/43 i 310/25 położonych w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. 315 w terminie czternastu dni od daty obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

 

 

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Beata czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.07.2014, ostatnia aktualizacja: 15.07.2014, odsłon: 1 214


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085540
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości