Nasz  znak: RGP-7624/18/2008                               Ostróda, dnia  6 października 2008 r.

 

Obwieszczenie

/ o wszczęciu postępowania /

 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), oraz 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. )

 

zawiadamiam,

 

że z dniem 21.07.2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Elektrowni Wiatrowych Pancerzyn Sp. z o.o. w Organizacji, z siedzibą, ul. Sikorskiego 19A, 87 - 300 Brodnica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 50 MW (20 turbin wiatrowych o mocy 2,5 MW każda), przewidzianego do realizacji na działkach Nr 126/80, 126/81, 3/19, 3/20, 3/21, 192/3, 192/4, 192/5, 193/1, 193/2, 7/1, 9/37, 9/38, 9/39, 9/40, 9/41, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 położonych w obrębie Pancerzyn oraz Durąg, gmina Ostróda.

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia składać w w/w sprawie wyjaśnienia. Proponowany zasięg lokalizacji przedmiotowej inwestycji przedstawiają mapy ewidencyjne w skali 1:5000 znajdujące się w aktach sprawy do wglądu zainteresowanym stronom.

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Otrzymują:

 

1. AC PRIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. Elektrownie Wiatrowe Pancerzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy.

3. Pozostałe strony postępowania - obwieszczenia zgodnie z art. 49 kpa. Wykaz do wglądu w aktach sprawy.

4. a/a.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.10.2008, ostatnia aktualizacja: 08.10.2008, odsłon: 1 764


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100643
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości