Znak: RGP.6722.8.2017                                        Ostróda, dnia 17 października 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 189/2 położonej w obrębie Tyrowo gmina Ostróda
 
    Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XXXVI/275/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 189/2 położonej w obrębie Tyrowo gmina Ostróda.
 
    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w terminie 21 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ostróda. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 18.10.2018
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.10.2018, ostatnia aktualizacja: 18.10.2018, odsłon: 625


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16071025
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości