Nasz znak: RGP.6722.2.2016                                              Ostróda, dnia 25 stycznia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
o przyjęciu Uchwały Nr XXXII/265/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda Uchwały Nr XXXII/265/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej, w zakresie zmiany granicy planu, poprzez wyłączenie z obszaru opracowania części działek ewidencyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 25.01.2022
Osoba przekazująca: Agata Grzelakowska

Sporządził/a: Agata Grzelakowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.01.2022, ostatnia aktualizacja: 25.01.2022, odsłon: 113


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786354
odsłon strony

Aktualnie mamy
60 gości