Nasz znak : RGP.6220.4.2012                                     Ostróda, dnia 25 czerwca 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 i 34 w związku z 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm. ) informuję o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.

 

1. Wnioskiem z dnia 02 kwietnia 2012 r. Pan Łukasz Wolf zam. Samborowo zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy indyków na działce nr 457 w Samborowie, gmina Ostróda.

Przed wydaniem decyzji przeprowadzana jest ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w ramach sporządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

2. W związku z przedłożonym wnioskiem Wójt Gminy Ostróda wszczął dnia 11 kwietnia 2012 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia.

 

3. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Ostróda, natomiast organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie.

 

4. Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy tzn. wnioskiem o wydanie decyzji wraz ze wszystkimi załącznikami oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko, którą wyłożono do wglądu w Urzędzie Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 315.

 

5. Informuję o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie realizacji przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, czyli od 25 czerwca 2012 r. do 16 lipca 2012 r. w Urzędzie Gminy Ostróda przy Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 315 bądź na adres poczty elektronicznej:

 

6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ostróda.

 

7. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.07.2012, ostatnia aktualizacja: 02.07.2012, odsłon: 1 026


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11931857
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości