Ostróda, dnia 28 maja 2014r.

RGP.6220.17.2013

 

OBWIESZCZENIE

 

    Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.

     W dniu 27 listopada 2013r. do Wójta Gminy Ostróda wpłynął wniosek Pana Stanisława Wiśniewskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa gospodarstwa rolnego na działce ewidencyjnej nr 582 w miejscowości Tyrowo Gmina Ostróda.

     Mając na uwadze, że przedsięwzięcie zalicza się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Wójt Gminy Ostróda wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

    Dnia 12 lutego 2014r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a dnia 7 marca 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdzili konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Wójt Gminy Ostróda mając powyższe na uwadze postanowieniem z dnia 17 marca 2014r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

        Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Ostróda, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie.

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od dnia 2 czerwca 2014r. do 24 czerwca 2014r. w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w pok. 308 w godzinach od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.05.2014r.

Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.05.2014, ostatnia aktualizacja: 28.05.2014, odsłon: 1 275


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544781
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości