Nasz znak: RGP.6733.31.2014                                            
Ostróda, 30 grudnia 2014 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 30 grudnia 2014 r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie, 10 -083 Olsztyn, Al. Warszawska 89, w imieniu której, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działa Pan Andrzej Miklin reprezentujący firmę DOMOST Sp. z o.o. z siedzibą, 07-320 Małkinia, ul. Kolejowa 30 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu przez kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki, przewidzianej do realizacji na działkach nr 347, 348, 143/13, oraz dz. 197/7 położonych w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 31.12.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.12.2014, ostatnia aktualizacja: 31.12.2014, odsłon: 1 179


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544752
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości