Nasz znak: RGP-7624/20/2010

Ostróda, dnia 30 września 2011 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 29 września 2011 r. na wniosek Gminy Ostróda w Ostródzie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 7/2011 znak : RGP-7624/20/2010 dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda „ przewidzianej do realizacji w obrębie Górka, Kajkowo i Lipowiec, gmina Ostróda.

 

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Z treścią w/w decyzji strony postępowania oraz społeczność lokalna mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 315 i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl

 

Z up. Wójta

 

Andrzej Pęziński

Sekretarz Gminy

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 30.09.2011, ostatnia aktualizacja: 30.09.2011, odsłon: 1 301


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563633
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości