Nasz znak: RGP-7624/1/2010                        Ostróda, dnia 18 sierpnia 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 98 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w trybie art. 33 - 36 i art. 38 tejże ustawy Wójt Gminy Ostróda informuje ogół społeczeństwa, że w trakcie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 stawów pstrągowych oraz stawu ziemnego o powierzchni 2400 m2 na działce nr 135/1 położonej w miejscowości Wirwajdy, gmina Ostróda na obszar Natura 2000 Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „ Dolina Drwęcy „ (PLH280001) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na wspomniany obszar.

 

Z treścią Raportu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. nr 315 w godz. 830 - 1530. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie 21 dni, licząc od daty najpóźniej zrealizowanego sposobu podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

 

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

 

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

 

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia - na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wirwajdy.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu i przekazane będą Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, który jest właściwy do ich rozpatrzenia. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.08.2010, ostatnia aktualizacja: 20.08.2010, odsłon: 1 338


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229417
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości