Nasz znak: RGP.6220.07.2012                  Ostróda, dnia 27 września 2012 r.


 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 i 34 w związku z 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm. ) informuję o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.                                                      

 

Wnioskiem z dnia 17 kwietnia 2012r. Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.„ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda - Brzydowo w miejscowości Ornowo„. Przed wydaniem decyzji przeprowadzana jest ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W związku z przedłożeniem wniosku Wójt Gminy Ostróda wszczął dnia 26 kwietnia 2012 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia.

1.       Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Ostróda, natomiast organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie.

2.       Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy tzn. wnioskiem o wydanie decyzji wraz ze wszystkimi załącznikami oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko, którą wyłożono do wglądu w Urzędzie Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 315

3.       Informuję o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie realizacji przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości czyli od 1 października 2012 r. do 22 października 2012 r. w Urzędzie Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 315 bądź na adres poczty elektronicznej:

        4.       Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ostróda.

5.       Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogdan Bartnicki

 

Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.10.2012, ostatnia aktualizacja: 01.10.2012, odsłon: 1 450


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085462
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości