Nasz znak: RGP.6733.23.2015.AS                                          
Ostróda, 04 września 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Sp. z o.o. z siedzibą w Tyrowie 104, 14-100 Ostróda zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków dla miasta Ostróda w Tyrowie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 676/2, obręb geodezyjny Tyrowo, gmina Ostróda.
 W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.09.2015, ostatnia aktualizacja: 04.09.2015, odsłon: 1 016


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070752
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości