Nasz znak: RGP.6220.8.2023                                                                           Ostróda, 22 sierpnia 2023 r.
 
Obwieszczenie
 
Działając na podstawie :
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn zm.) zawiadamiam społeczeństwo,
 
-art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania,
że dnia 22 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w msc. Ryn gm. Ostróda wraz z odprowadzeniem ścieków do msc. Durąg gm. Ostróda – ETAP I i ETAP II.
Lokalizacja inwestycji:
ETAP I działki obręb 0030 Ryn 53, 23, 24/27, 31/2, 31/8, 31/9, 31/11, 31/12, 31/15, 22, 21/3, 21/56, 21/67, 52/4, 52/3, 52/2, 52/1, 21/14, 21/66, 27/1, 48, 47 Jedn. ewid. 281509_2 Gmina Ostróda
ETAP I działki obręb 0004 Durąg 153, 31/3, 31/4, 62 Jedn. ewid. 281509_2 Gmina Ostróda
ETAP II działki obręb 0030 Ryn 53, 13, 12/1, 12/2, 12/3, 10, 9, 8, 7/6, 7/2, 7/8, 7/7, 7/4, 6/1, 6/3, 5/2, 5/1, 14/1, 24/4, 24/3, 24/2, 24/1, 31/5, 31/6, 24/27,22, 52/4, 52/3, 52/2, 52/1, 21/14, 62/11, 75, 63, 82/10, 82/11, 82/12, 24/19, 24/5, 21/62, 83/6, 21/65, 21/64, 21/53, 21/47, 21/48, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, Jedn. ewid. 281509_2 Gmina Ostróda
             
              Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda, w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu.
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3a Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
 
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 25 sierpnia 2023 r.
 
 
 
 
 
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 23.08.2023
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 25.08.2023, ostatnia aktualizacja: 25.08.2023, odsłon: 30


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057939
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości