Nasz znak: RGP.6220.11.2016                                                                         Ostróda, 7 listopada 2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia
o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na budowie budynku stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr  189/2 w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda
 
 
Na wniosek Inwestora Pani Agnieszki Kowalskiej dnia 26 kwietnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia zakresu Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr  189/2 w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.
 
Przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie.
 
Zgodnie z art. 69 i 70 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym dnia 26 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy Ostróda wystąpił do powyższych organów z wnioskiem o wydanie opinii na temat zakresu sporządzenia raportu.
 
Na podstawie zebranej dokumentacji oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 6 maja 2016 r. (znak: ZNS.4083.22.1.2016) oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 17 maja 2016 r. (znak:WSTE.4240.65.2016.GK), organ dnia 1 czerwca wydał postanowienie o ustaleniu zakresu raportu dla przedmiotowej inwestycji. Dnia 3 listopada 2016 r. został przedłożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w pok. 308 w godzinach od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostróda przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostródzie http://www.bip.gminaostroda.pl/, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.11.2016r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.11.2016, ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, odsłon: 1 057


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540875
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości