Nasz znak: RGP-7624/24/2010

Ostróda, dnia 14 sierpnia 2012 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 13 sierpnia 2012 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego w Rychnowie reprezentowanego przez Pana Jarosława Piórkowskiego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 2/2012 znak: RGP-7624/24/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośrodka turystycznego na działkach nr 108, 90/50, 94/1, 94/5 i 113/117 położonych w obrębie Mała Ruś, w miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda.

 

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania oraz społeczność lokalna mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1 , 14-100 Ostróda, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogdan Bartnicki

 

Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.08.2012, ostatnia aktualizacja: 16.08.2012, odsłon: 1 315


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085629
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości