Nasz znak: RGP.6733.21.2014                                               Ostróda, 08 września 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 08 września 2014 r. na wniosek Pana Marka Dziekońskiego reprezentującego firmę Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Marek Dziekoński z siedzibą 14 – 100 Ostróda, Lubajny 62 działającego z pełnomocnictwa ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV oraz złącza pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 30/34 i 26/7 położonych w obrębie Górka, gmina Ostróda.
 
   W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
 
     Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 09.09.2014r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewandowska
 

Sporządził/a: Kamila Lewandowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 09.09.2014, ostatnia aktualizacja: 09.09.2014, odsłon: 1 277


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682689
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości