Nasz znak : RGP-7624/6/2010

Ostróda, dnia 11 stycznia 2011 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ostróda

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „ Budowa elektrociepłowni na biogaz, przewidziana do realizacji na działce nr 163 położonej w miejscowości Stary Las, obręb Turznica, gmina Ostróda„. Organem właściwym do wydawania powołanej decyzji jest Wójt Gminy Ostróda. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiocie wydania powołanej decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315 ( od pn. - do pt. w godz. 730 - 1530 ). Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. Zgodnie z art. 34 uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( adres e-mail rggip @gminaostroda.pl ) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. ). Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię /nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ostróda. Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty tj. zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Turznica, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl.

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.01.2011, ostatnia aktualizacja: 14.01.2011, odsłon: 1 358


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527107
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości