Nasz znak: RGP.6733.5.2016.AS                    
Ostróda, 13 kwietnia 2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Grzegorz Kowalewski działający z ramienia firmy: INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski z siedzibą w 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia „Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Henrykowskiej w msc. Kajkowo, gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 190/1, 142/34 i 142/37, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 13.04.2016r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Iwona Horodyłowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.04.2016, ostatnia aktualizacja: 13.04.2016, odsłon: 974


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679895
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości