Nasz znak: RGP.6733.20.2022.MC             
Ostróda, 05 sierpnia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Jarosław Koper reprezentujący firmę PRONAD Sp. z o.o., adres do doręczeń ul. Kościuszki 13, 11-041 Olsztyn
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV na linię kablową SN 15kV, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 245/6, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 08 sierpnia 2022 r.
 
Z upoważnienia Wójta
Artur Lewartowski
Kierownik Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Przestrzennej

 

Data przekazania do publikacji: 05.08.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 08.08.2022, ostatnia aktualizacja: 08.08.2022, odsłon: 110


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214334
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości