Nasz znak: RGP.6733.18.2022.MC                                                
Ostróda, 04 sierpnia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Romuald Iwaszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zespół Usług Projektowych „ZUPIB” Sp. z o.o., ul. Morska 10a, 10-145 Olsztyn
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pancerzyn, gm. Ostróda wraz z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Durąg, gm. Ostróda przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 126/22, 164/1, 168/1, 126/84, 51/3, 52/8, 52/5 i 249, położonych w obrębie geodezyjnym Durąg, gm. Ostróda oraz na działkach nr ew. 18, 6/1, 9/4, 9/26, 9/25, 9/24, 9/6, 9/32, 3/3, 3/2, 9/35, 20 i 3/9, położonych w obrębie geodezyjnym Pancerzyn, gm. Ostróda
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 05 sierpnia 2022 r.
 
Z upoważnienia Wójta
Artur Lewartowski
Kierownik Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Przestrzennej

 

Data przekazania do publikacji: 05.08.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 05.08.2022, ostatnia aktualizacja: 05.08.2022, odsłon: 78


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14828132
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości