Nasz znak: RGP.6733.28.2015.KL                                           
Ostróda, 11 września 2015 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Tadeusz Minkowski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „ELTEM” Tadeusz Minkowski z siedzibą 14-202 Iława, ul. Wojska Polskiego 22c/14 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV do zasilenia MOP Grabin, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 7/42 i 7/43, położonych w obrębie geodezyjnym Grabin, gmina Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                                  
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.09.2015, ostatnia aktualizacja: 14.09.2015, odsłon: 1 141


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100745
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości