Nasz znak: RGP.6733.5.2015.AS                                
Ostróda, 20 lutego 2015 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 - 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Marek Piesiewicz reprezentujący firmę Instalatorstwo Elektryczne i Sanitarne Marek Piesiewicz z siedzibą 14 - 100 Ostróda, ul. Plac 1000 Lecia PP 9/2 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z szafami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 172/3 i nr 172/8 położonych w obrębie 37-Turznica, gmina Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 315 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.02.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.02.2015, ostatnia aktualizacja: 23.02.2015, odsłon: 1 207


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097429
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości