Nasz znak: RGP.6733.13.2015.AS                                          
Ostróda, 21 kwietnia 2015 r.
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Andrzej Wygonowski działający z ramienia firmy: Projektowanie i nadzór PiN Andrzej Wygonowski z siedzibą w 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 44, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - w ramach zadania - Opaska Sanitarna m. Ostródy III Etap Szafranki – Morliny gm. Ostróda, na działkach oznaczonych nr ewid.: nr 337/7, 337/8, 149/29, 149/25, 149/26, obr. 12 Kajkowo, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 315 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.04.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.04.2015, ostatnia aktualizacja: 22.04.2015, odsłon: 1 000


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070298
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości