Ostróda,dnia 4 października 2013r.

Nasz znak: RGP.6220.11.2013

 

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawyz dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.poz. 267)

 

WójtGminy Ostróda

zawiadamia,

 

że wtoku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacjisanitarnej i deszczowej dla potrzeb zabudowy mieszkalnej jedno- iwielorodzinnej przy ul. Morelowej, Brzoskwiniowej, Wiśniowej i Śliwkowej wSzafrankach, gmina Ostróda – działki nr 259, 330/7, 330/76, 330/77, 330/78,330/79, 330/83, obręb Kajkowo nr 12, został zebrany materiał dowodowyniezbędny do wydania decyzji.

W myśl art. 10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.z 2013 r. poz. 267) strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnegoudziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwośćwypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wzwiązku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawymożna zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni oddnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Ostróda, przy ul.Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku wgodzinach 730 - 1530.

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogusław Fijas

 

 

publikacjado dnia 21.10.2013 r.

 

 

Dataprzekazania do publikacji: 07.10.2013r.

Osobaprzekazująca: Karolina Czerwonka

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.10.2013, ostatnia aktualizacja: 07.10.2013, odsłon: 1 240


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085523
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości