Ostróda, dnia 10 października 2013r.

Nasz znak: RGP.6220.11.2012

 

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)

 

Wójt Gminy Ostróda

zawiadamia,

 

że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda w km 0+250 w m. Wirwajdy, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 10.10.2013r.

Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

 

 

 

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.10.2013, ostatnia aktualizacja: 10.10.2013, odsłon: 1 196


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100232
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości