Ostróda, dnia 24 lipca 2013r.

Nasz znak: RGP.6220.8.2013

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Wójt Gminy Ostróda

zawiadamia

o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.

 

 

1.      Wnioskiem z dnia 27 maja 2013r. Gmina Ostróda z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, reprezentowana przez Pana Andrzeja Wygonowskiego, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór PiN, ul. Wyspiańskiego 44, 14-100 Ostróda, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górka, gm. Ostróda.

2.      W związku z przedłożonym wnioskiem dnia 28 maja 2013r. Wójt Gminy Ostróda wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia.

3.      Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda.

4.      Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt 1 i art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

5.      Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji oraz po zasięgnięciu opinii ww. organów, dnia 18 czerwca 2013r. wydane zostało postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

6.      Dnia 18 czerwca 2013r. organ wydał postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

7.      W dniu 23 lipca 2013r. został przedłożony raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 97 § 2 Kpa, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

8.      Dokumentacja sprawy (min. wniosek wraz z załącznikami, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w pokoju 308 w godz. od 730 do 1530.

9.      W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogusław Fijas

 

 

 

Data przekazania do publikacji: 24.07.2013r.

Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 24.07.2013, ostatnia aktualizacja: 12.08.2013, odsłon: 1 252


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085582
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości