Nasz znak: RGP.6730.123.2022.AS                                                    Ostróda, 02 sierpnia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49a w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),  
zawiadamiam strony postępowania administracyjnego
że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przewidzianej do realizacji na działce nr ew.  3329/5, obręb geodezyjny  Ostrowin, gmina Ostróda, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, że z aktami ww. sprawy można zapoznać się i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1,
14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 §2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 
03 sierpnia 2022 r.
 
Z upoważnienia Wójta
Artur Lewartowski
Kierownik Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Przestrzennej

 

Data przekazania do publikacji: 03.08.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 03.08.2022, ostatnia aktualizacja: 03.08.2022, odsłon: 128


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15802915
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości