Nasz znak: RGP.6733.42.2018.KL                                                   

Ostróda, 20 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: EMITEL S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Piotr Kasprzycki,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową GOL_OSTODA_IDZBARKEMT/44661”, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 233/4, obręb geodezyjny Idzbark, gm. Ostróda.

 

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 21 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.12.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.12.2018, ostatnia aktualizacja: 20.12.2018, odsłon: 671


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541076
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości