Nasz znak : RGP-7331-1/23/2010                 Ostróda, dnia  16 września 2010 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

O  ZAMIERZENIU  INWESTYCYJNYM

CELU  PUBLICZNEGO

w miejscowości  MORLINY,

OBRĘB  MORLINY,

gmina OSTRÓDA

 

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym /  Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /  zawiadamiam  o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

- budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,

- budowie odgałęzienia sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV,

- budowie sieci elektroenergetycznej kablowej  nn 0,4 kV,

- budowie złącza kablowo - pomiarowego, przewidzianej do realizacji na   

działce nr 10/49 położonej w miejscowości Morliny, w celu zasilenia stacji bazowej  telefonii komórkowej .

             Zainteresowani mogą  składać w Urzędzie Gminy w  Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki  Gruntami i Przestrze-nnej pok. Nr 315 uwagi i wnioski  do planowanej inwestycji w terminie siedmiu dni

od daty ukazania się obwieszczenia.

    

                       

                                                                         Wójt Gminy Ostróda

                                                                         Gustaw Marek Brzezin   

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Magda kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.09.2010, ostatnia aktualizacja: 27.09.2010, odsłon: 1 377


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209790
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości