Nasz znak: RGP.6733.16.2012                           Ostróda, dnia 13 września 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Górka gmina Ostróda i w części miasta Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tj. ) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ budowie dwutorowej linii napowietrzno - kablowej WN 110kV stanowiącej dowiązanie projektowanej stacji elektroenergetycznej GPZ Ostróda- Wschód z istniejącą napowietrzną linią WN 110 kV Ostróda - Gietrzwałd, przewidzianej do realizacji na działce nr 129/4 obręb geodezyjny 6 miasta Ostróda i nr 87/3 obręb Górka w gminie Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

WÓJT

 

Bogdan Bartnicki

 

Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.09.2012, ostatnia aktualizacja: 17.09.2012, odsłon: 1 108


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957112
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości