Nasz znak: RGP.6733.15.2012                Ostróda, dnia 11 września 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Durąg, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. , poz. 647 tj. ) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ budowie elektroenergetycznej sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej do zasilenia budynków jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 77/30, 245/13, 162, 161, 3010/1, 9/6, 3010/2, 125/2 i 115/2 położonych w miejscowości Durąg, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

WÓJT

 

Bogdan Bartnicki

Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

Sporz. G.Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.09.2012, ostatnia aktualizacja: 12.09.2012, odsłon: 988


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957839
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości